สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 ช่องทางการติดต่อ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 26-01-2558 ]แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
 [ 26-01-2558 ]การรับบันทึกท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558
 [ 26-01-2558 ]คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การจัดสอบ O-NET
 [ 26-01-2558 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
 [ 26-01-2558 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
 [ 26-01-2558 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
 [ 26-01-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่ารักษาพยาบาล)
 [ 22-01-2558 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 22-01-2558 ]การพัฒนาทักษะด้านภาษา
 [ 22-01-2558 ]ขอเชิญประชุม
 [ 22-01-2558 ]การประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (Infographic) "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย"
 [ 21-01-2558 ]จัดส่งใบลาออกของผู้ดูแลเด็ก
 [ 21-01-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘)
 [ 21-01-2558 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘)
 [ 21-01-2558 ]การโอนจัดสรรจบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘)
 [ 21-01-2558 ]ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓
 [ 21-01-2558 ]การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒
 [ 21-01-2558 ]รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 21-01-2558 ]ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 [ 21-01-2558 ]การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๕๘
 [ 21-01-2558 ]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒
 [ 21-01-2558 ]การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 21-01-2558 ]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา"
 [ 21-01-2558 ]มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์
 [ 20-01-2558 ]การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิของข้าราชการหรือพนักงาน ครู ฯ
 [ 20-01-2558 ]ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
 [ 20-01-2558 ]ให้สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาครุผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู 
 [ 20-01-2558 ]การใช้งบประมาณของทางราชการจัดทำป้ายเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2558
 [ 20-01-2558 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน Point Templates
 [ 20-01-2558 ]การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุรินทร์ 
 [ 20-01-2558 ]ขอความร่วมมือปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์
 [ 20-01-2558 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครคู่สมรสร่วม "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2558
 [ 19-01-2558 ]ถึงท้องถิ่นอำเภอ เรื่องขอเชิญเข้าสัมมนา 
 [ 19-01-2558 ]ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม/ตรวจสอบ การขอความเห็นชอบเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตำบล 
 [ 16-01-2558 ]การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 [ 16-01-2558 ]เชิญประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 [ 16-01-2558 ]เชิญประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 [ 16-01-2558 ]แจ้งมติคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
 [ 14-01-2558 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ อปท.
 [ 14-01-2558 ]ส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี งปม 2558
 [ 14-01-2558 ]การโอนเงินรายได้ อปท.
 [ 14-01-2558 ]ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติกรณีการจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
 [ 14-01-2558 ]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
 [ 14-01-2558 ]การเสนอขอพระราชทานเครื่องรายชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
 [ 14-01-2558 ]การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 [ 14-01-2558 ]ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
 [ 14-01-2558 ]การสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาและประวัติการสอบแข่งขันของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
 [ 14-01-2558 ]เรียนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
 [ 14-01-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘)
 [ 14-01-2558 ]ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๘
 [ 14-01-2558 ]การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน 
 [ 13-01-2558 ]มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน อปท.เป็นการชั่วคราว
 [ 13-01-2558 ]เร่งรัดการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 [ 09-01-2558 ]โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม RTK ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗)
 [ 09-01-2558 ]การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่
 [ 09-01-2558 ]โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) 
 [ 09-01-2558 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (โอนจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวน)
 [ 09-01-2558 ]เร่งรัดการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 [ 08-01-2558 ]ซักซ้อมการการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 [ 08-01-2558 ]การได้มาซึ่งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 
 [ 08-01-2558 ]ขอส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล/อบต. 
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป