สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 17-04-2557 ]การพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี/แผนพนักงานจ้าง 4 ปี ของ อบต. 
 [ 17-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ ว.0354 เรื่อง สำรวจความต้องการเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
 [ 17-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ ว 1506 เรื่อง ขอความร่วมมือในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557
 [ 17-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ ว 2508 เรื่อง การส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 126 โครงการสร้างเยาวราชเพื่อการพัฒนา
 [ 17-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 1507 เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ
 [ 11-04-2557 ]ที่ สร 0023.2/ว 1485 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์
 [ 11-04-2557 ]ที่ สร 0023.2/ว 1483 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
 [ 11-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 114 เรื่อง โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 16/2557"
 [ 11-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/234 เรื่อง โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 16/2557"
 [ 10-04-2557 ]ที่ สร 0023.5/ว 113 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 10-04-2557 ]ที่ สร 0023.5/ว 1471 เรื่อง แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 10-04-2557 ]ที่ สร 0023.5/3872 เรื่อง แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 10-04-2557 ]ที่ หร 1732/2557 เรื่อง ของดการจัดงานกาชาดประจำปี 2557
 [ 10-04-2557 ]ที่ สร 0023.5/3871 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 10-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/229 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2557
 [ 09-04-2557 ]รายงานผลการปฎิบัติงานบันทึกและปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลระบบเลือกตั้งท้องถิ่น http://ele.dla.go.th
 [ 09-04-2557 ]ที่ สร 0032.3/ว 1433 เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบติการ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 
 [ 09-04-2557 ]ที่ สร 0032.3/3816 เรื่อง การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552
 [ 09-04-2557 ]ที่ สร 0023.2/ว 111 เรื่อง แนวทางปฎิบัติการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
 [ 09-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 1430 เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 [ 09-04-2557 ]ที่ มท 0806/ว 14 เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว@POST ฉบับที่ 4/2557 ประจำเดือน เมษายน 2557
 [ 09-04-2557 ]ที่ สร 0019/ว 1244 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 2
 [ 08-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว1421 เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 
 [ 08-04-2557 ]ขอให้ อปท.จัดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 [ 08-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว1408 เรื่อง ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 08-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว1408 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาต้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS
 [ 08-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว1406 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล๊ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS
 [ 08-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว1409 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล๊ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทุนการศึกษาสำหรับผู้แลเด็ก ผ่านทางระบบ GFMIS
 [ 08-04-2557 ]ที่ สร 0023.2/ว 110 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 [ 04-04-2557 ]ที่ สร 0023.1/ว108 เรื่อง ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดสุรินทร์
 [ 04-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว1397 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกต้งท้องถิ่น
 [ 03-04-2557 ]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอและข้าราชการในสังกัดกรอกข้อมูลจำนวนวันลา ตั้งแต่ 1 ต.ค.56-31 มี.ค.57 ส่งให้ ง.บห. ภายในวันที่ 8 เม.ย.57
 [ 03-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 [ 03-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 1375 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
 [ 03-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 1374 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
 [ 03-04-2557 ]ที่ สร 0023.2/ว 1384 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 03-04-2557 ]มติการประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ คร้งที่ 3/2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557
 [ 02-04-2557 ]ที่ สร 0023.2/ว105 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์
 [ 02-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/5396 เรื่องการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ 2557
 [ 02-04-2557 ]ที่ สร (บค) 0017.5/ว 1327 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
 [ 02-04-2557 ]ที่ สร 0021/ว 1133 เรื่อง การประชาสมพันธ์ป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
 [ 02-04-2557 ]ที่ สร 0023.5/187 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 02-04-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 1351 เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 01-04-2557 ]มติ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557
 [ 01-04-2557 ]ที่ สร 0023.5/196 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-04-2557 ]ที่ สร 0023.5/188 การโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ
 [ 01-04-2557 ]ที่ สร 0023.5/193 เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
 [ 28-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/3355 เรื่อง ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับ้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 [ 28-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/3355 เรื่อง ผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557
 [ 28-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/1282 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรบเครื่องหมายเชิดชูเกียติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 
 [ 28-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/3357 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรบเครื่องหมายเชิดชูเกียติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 
 [ 28-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 1284 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรบเครื่องหมายเชิดชูเกียติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 
 [ 27-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 3313 เรื่อง โครงการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยกับประชาคมอาเซียน"และความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค
 [ 27-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/2312 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
 [ 27-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 252 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 27-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/251 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรณีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 [ 27-03-2557 ]เร่งรัดรายงายงานสถานะการกรอกข้อมูล info ของแต่ละอปทประจำเดือน มีนาคม 2557
 [ 27-03-2557 ]ที่ สร 0023.5/ว 1265 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
 [ 27-03-2557 ]ที่ สร 0023.5/185 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 27-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 249 เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบจำนวนสถานที่ทิ้งขยะที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 27-03-2557 ]ที่ สร 0023.3/ว 250 เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบจำนวนสถานที่ทิ้งขยะที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป