สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 ช่องทางการติดต่อ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 16-09-2557 ]การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท.ปีงบ57
 [ 16-09-2557 ]การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท.ปีงบ57 
 [ 16-09-2557 ]การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี
 [ 16-09-2557 ]การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี
 [ 16-09-2557 ]แผนผังโต๊ะจีน งานแสดงมุทิตาจิต วันที่ 17 กันยายน 57 ณ โรงแรมทองธารินทร์ 
 [ 16-09-2557 ]คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 [ 16-09-2557 ]คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 [ 16-09-2557 ]การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2557 และขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2557 
 [ 16-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 16-09-2557 ]การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี 2557 และขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2557 
 [ 15-09-2557 ]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ปีงบ2557 
 [ 15-09-2557 ]รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 15-09-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2557
 [ 15-09-2557 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 [ 15-09-2557 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ2557 เพิ่มเติม 
 [ 12-09-2557 ]ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง 
 [ 12-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 12-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 12-09-2557 ]สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด18000บีทียู
 [ 12-09-2557 ]มติ ก.อบต.ครั้งที่8/2557 ลว.27 ส.ค.57
 [ 12-09-2557 ]โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. เพื่อรับรองการเข้าสู่สมาคมอาเซียน 
 [ 12-09-2557 ]โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. เพื่อรับรองการเข้าสู่สมาคมอาเซียน 
 [ 11-09-2557 ]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบ57 
 [ 11-09-2557 ]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบ57
 [ 11-09-2557 ]การติดตามการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS
 [ 11-09-2557 ]ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ
 [ 11-09-2557 ]ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ
 [ 11-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 11-09-2557 ]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ปี2557 
 [ 11-09-2557 ]ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 [ 11-09-2557 ]ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 [ 11-09-2557 ]เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 
 [ 11-09-2557 ]เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 
 [ 11-09-2557 ]ประชาสัมพันธ์โครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็กLD 
 [ 11-09-2557 ]ประชาสัมพันธ์โครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็กLD 
 [ 10-09-2557 ]ประชาสัมพันธ์หนังสือถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรมพร้อมสื่อวีดีทัศน์
 [ 10-09-2557 ]ประชาสัมพันธ์หนังสือถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรมพร้อมสื่อวีดีทัศน์
 [ 10-09-2557 ]ขอเชิญประชุม(ประจำเดือนกันยายน 2557)
 [ 10-09-2557 ]โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน กันยายน 2557
 [ 10-09-2557 ]โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน กันยายน 2557
 [ 09-09-2557 ]กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
 [ 09-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 09-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 09-09-2557 ]การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 09-09-2557 ]ผลการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557(คะแนนรวมทั้ง 4ด้าน)
 [ 09-09-2557 ]ผลการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557(ด้านการบริการสาธารณะ)
 [ 09-09-2557 ]ผลการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557(ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา)
 [ 09-09-2557 ]ผลการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 (ด้านการบริหารจัดการ)
 [ 08-09-2557 ]การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท.ปีงบ2557
 [ 08-09-2557 ]การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 และเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2557
 [ 08-09-2557 ]การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 และเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2557
 [ 08-09-2557 ]การสำรวจข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 08-09-2557 ]จัดส่งเอกสารแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพิ่มเติม 
 [ 08-09-2557 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 08-09-2557 ]กำหนดเวลาเข้าปฎิบัติงานในระบบ e-LAAS 
 [ 08-09-2557 ]แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช่จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. มาตรา 35 
 [ 04-09-2557 ]การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่14(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2)ประจำปีงบประมาณ 2557
 [ 04-09-2557 ]การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่14(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2)ประจำปีงบประมาณ 2557
 [ 03-09-2557 ]มติก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่8/2557
 [ 03-09-2557 ]ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ
 [ 03-09-2557 ]ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป