สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 ช่องทางการติดต่อ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 30-10-2557 ]ขอรับการสนับสนุนอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย 
 [ 29-10-2557 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงบิโตรเลียมให้แก่อปท. (ทต./อบต.)
 [ 29-10-2557 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงบิโตรเลียมให้แก่อปท. (เทศบาลเมืองสุรินทร์)
 [ 29-10-2557 ]การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558
 [ 28-10-2557 ]ให้แจ้ง อบต.ท่าสว่าง และ อบต.แจนแวน จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมในการขอยกเลิกมติ ก.อบต.สุรินทร์ 
 [ 27-10-2557 ]การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี 
 [ 27-10-2557 ]ใหจัดส่งเอกสาร/แก้ไขเอกสาร ในการขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ (ควบต้น ควบสูง) 
 [ 24-10-2557 ]พิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ บิดานายสมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร หน.กง.กร. 
 [ 24-10-2557 ]ขอรับการสนับสนุนอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย 
 [ 24-10-2557 ]ขอให้แก้ไข และจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ในการขอความเห็นชอบเลื่อนระดับให้สูงขึ้น และการปรับปรุงตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล 
 [ 22-10-2557 ]ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดสถานะการบันทึกปรับปรุงข้อมูลในระบบ INFO 
 [ 22-10-2557 ]รายงานสถานะผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
 [ 22-10-2557 ]การติดตามและรับทราบผลการดำเนินการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
 [ 22-10-2557 ]การกำหนดราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
 [ 22-10-2557 ]ขอเชิญประชุม
 [ 22-10-2557 ]อปท.ที่ยังไม่รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 57 ทวงครั้งที่ 2 
 [ 21-10-2557 ]ร่างกำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2557
 [ 21-10-2557 ]อปท.ที่ยังไม่รายงานข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ 1 ต.ค. 57 
 [ 17-10-2557 ]การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 [ 17-10-2557 ]การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ
 [ 17-10-2557 ]การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบบทเฉพาะกาลมาตรา 88 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 [ 17-10-2557 ]การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 [ 16-10-2557 ]รายงานข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้างของ อปท. 
 [ 16-10-2557 ]สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของ อปท. 
 [ 16-10-2557 ]การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
 [ 15-10-2557 ]การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 [ 15-10-2557 ]การตอบแบบสำรวจการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ 
 [ 14-10-2557 ]การบันทกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ
 [ 08-10-2557 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวััสดิการสังคม 
 [ 07-10-2557 ]การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 [ 07-10-2557 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวััสดิการสังคม 
 [ 02-10-2557 ]แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  
 [ 30-09-2557 ]ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
 [ 30-09-2557 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2557 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2557 ]แจ้งให้ อปท.สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับค่าลงทะเบียนคืน
 [ 30-09-2557 ]แจ้งให้ อปท.สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับค่าลงทะเบียนคืน
 [ 30-09-2557 ]แต่งตั้งให้ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนเป็นอนุกรรมการ 
 [ 30-09-2557 ]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
 [ 30-09-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ(กันยายน)
 [ 30-09-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ(กันยายน)
 [ 30-09-2557 ]แบบประเมินโบนัส 57(ใหม่)
 [ 30-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้
 [ 30-09-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้
 [ 30-09-2557 ]ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 [ 30-09-2557 ]ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 [ 30-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2557 ]การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 
 [ 30-09-2557 ]การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 
 [ 30-09-2557 ]แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบ2558-2560)ของ อบต. 
 [ 30-09-2557 ]มติ ก.อบต.สุรินทร์ ครั้งที่9/2557 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 [ 30-09-2557 ]แผนอัตรากำลง 3 ปี(รอบ 2558-2560)ของเทศบาล 
 [ 30-09-2557 ]ติดตามการบันทึกข้อมูลรายได้ ผ่านระบบ INFO 
 [ 30-09-2557 ]ติดตามการบันทึกข้อมูลรายได้ ผ่านระบบ INFO 
 [ 30-09-2557 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนประจำปีงบประมาณ2557 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการกระจายอำนาจให้ อปท.งวดที่6 
 [ 30-09-2557 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนประจำปีงบประมาณ2557 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการกระจายอำนาจให้ อปท.งวดที่6 
 [ 30-09-2557 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนประจำปีงบประมาณ2557 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการกระจายอำนาจให้ อปท.งวดที่6 
 [ 26-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป