สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 ช่องทางการติดต่อ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 27-11-2557 ]การขึ้่นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 27-11-2557 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 27-11-2557 ]สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน
 [ 27-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
 [ 26-11-2557 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานวิศวกรรม 57 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 26-11-2557 ]การโอนเงิินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2557
 [ 26-11-2557 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนฯลฯ
 [ 26-11-2557 ]มติที่ประชุม ก.ท.จ. สุรินทร์ ครั้งที่10/2557(ฉบับแก้ไข
 [ 25-11-2557 ]ขอเลื่อนการประชุม
 [ 25-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 1 (เดือนตลุาคม-ธันวาคม 2557) 
 [ 25-11-2557 ]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
 [ 25-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 
 [ 25-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 [ 25-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 [ 25-11-2557 ]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2557 
 [ 24-11-2557 ]สำรวจความต้องการเครื่องปรับอากาศ
 [ 24-11-2557 ]การรายงานแบบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 [ 24-11-2557 ]ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
 [ 24-11-2557 ]ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมืองสุรินทร์
 [ 24-11-2557 ]การโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 24-11-2557 ]การโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 24-11-2557 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน 
 [ 21-11-2557 ]ขอให้แก้ไขเอกสาร จัดส่งเอกสาร ในการขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ (ควบต้น ควบสูง) 
 [ 21-11-2557 ]ขอให้แก้ไขเอกสาร จัดส่งเพิ่มเติม การขอความเห็นชอบเลื่อนระดับที่สูงของพนักงานส่วนตำบล 
 [ 20-11-2557 ]การจัดสรรงบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการงวดที่๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๕๗)ฉบับแก้ไข 
 [ 20-11-2557 ]ถึงท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
 [ 20-11-2557 ]การจ้างและการให้พนักงานจ้างของ อบต.พ้นจากตำแหน่งตามมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 31 ต.ค. 2557 
 [ 19-11-2557 ]ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
 [ 19-11-2557 ]การสำรวจขเ้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 [ 19-11-2557 ]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนทีี่ 2/2557
 [ 19-11-2557 ]โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558
 [ 19-11-2557 ]ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวน สืบสวน สอดส่องดูแล เพื่อป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท. 
 [ 19-11-2557 ]การป้องกันการทุริตในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กของ อปท. 
 [ 19-11-2557 ]โครงการเมืองสวย น้ำใส ใส่ใจชุมชน คนสุรินทร์มีสุข 
 [ 18-11-2557 ]ร่วมรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้"
 [ 18-11-2557 ]ขอเชิญประชุม
 [ 18-11-2557 ]ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อบต.ได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ พ.ศ. 2557
 [ 18-11-2557 ]ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ พ.ศ. 2557
 [ 17-11-2557 ]ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ เนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2557
 [ 17-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
 [ 17-11-2557 ]ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
 [ 17-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 [ 17-11-2557 ]แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
 [ 17-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 [ 17-11-2557 ]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 17-11-2557 ]ตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 17-11-2557 ]การตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำ 2557 ซึ่งขาดคุณสมบัติในการเสนอขอฯ 
 [ 17-11-2557 ]การดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 
 [ 17-11-2557 ]การดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 
 [ 17-11-2557 ]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 
 [ 17-11-2557 ]การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย
 [ 17-11-2557 ]มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
 [ 17-11-2557 ]การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558
 [ 17-11-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 14-11-2557 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
 [ 14-11-2557 ]โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 [ 14-11-2557 ]การโอนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีที่จัดเก็บครบคู่ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-11-2557 ]การคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ 
 [ 13-11-2557 ]การคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ 
 [ 13-11-2557 ]การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ท้องถิน อ.กาบเชิง ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศรีณรงค์) 
 [ 13-11-2557 ]การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป