สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 ช่องทางการติดต่อ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 31-07-2557 ]มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 31-07-2557 ]มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 31-07-2557 ]การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี
 [ 31-07-2557 ]การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี
 [ 31-07-2557 ]เบอร์โทร สำนักงานในจังหวัดสุรินทร์
 [ 31-07-2557 ]ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 [ 31-07-2557 ]ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 [ 31-07-2557 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 31-07-2557 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-07-2557 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 [ 30-07-2557 ]ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/2558
 [ 30-07-2557 ]การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ 
 [ 30-07-2557 ]การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ 
 [ 30-07-2557 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558"
 [ 30-07-2557 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558"
 [ 30-07-2557 ]การโอนเงินจัดสรรประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 30-07-2557 ]การโอนเงินจัดสรรประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 30-07-2557 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" 
 [ 30-07-2557 ]การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 
 [ 30-07-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ปีงบ2557
 [ 30-07-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ปีงบ2557
 [ 30-07-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ปีงบ2557
 [ 30-07-2557 ]ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ
 [ 30-07-2557 ]ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ 
 [ 30-07-2557 ]มติ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 7
 [ 30-07-2557 ]ประกาศ ก.อบต.จ.สุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทรณ์และการร้องทุกข์(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5)พ.ศ.2557
 [ 30-07-2557 ]ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทรณ์และการร้องทุกข์(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5)พ.ศ.2557
 [ 30-07-2557 ]รายงานข้อมูลบัญชีถือจ่ายแบบ จ.18 
 [ 30-07-2557 ]มติ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 7
 [ 30-07-2557 ]การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์
 [ 30-07-2557 ]ตารางฝึกอบรมบัญชีคอมพิวเตอร์ระบบ e-LAAS
 [ 30-07-2557 ]ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษา
 [ 30-07-2557 ]รายงานข้อมูลบัญชีถือจ่ายแบบ จ.18
 [ 28-07-2557 ]การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะและเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 28-07-2557 ]การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี2557
 [ 28-07-2557 ]การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี2557
 [ 28-07-2557 ]ขอเชิญประชุม 
 [ 28-07-2557 ]อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ ครั้งที่5 
 [ 25-07-2557 ]เลื่อนการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของอปท. ประจำเดือน ก.ค.57จากเดิม ในวันที่31 ก.ค 57 เป็นวันที่29 ก.ค. 57 สำหรับวันเวลาและสถานที่ประชุมคงเดิม จึงขอให้อ.แจ้งอปท.ในพื้นที่ให้ทราบ 
 [ 25-07-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี(รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น(ฉบับต่อ) 
 [ 25-07-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี(รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
 [ 25-07-2557 ]เรื่อง การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557
 [ 24-07-2557 ]การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
 [ 24-07-2557 ]กิจกรรม
 [ 24-07-2557 ]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 [ 24-07-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบ2558 
 [ 24-07-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบ2558 
 [ 23-07-2557 ]การสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2558
 [ 23-07-2557 ]รายงานข้อมูลประกอบขอปรับปรุงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง ระยะที่2(เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 24กรกฎาคม 2557 ก่อนเวลา 12 .00 น 
 [ 23-07-2557 ]สำรวจและยืนยันข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็ก) 
 [ 22-07-2557 ]ประชาสัมพันธ์ การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมนครชัยบุรินทร์(Thai Silk Vallage)และโครงการมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลก 23-27 ก.ค.57 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 [ 22-07-2557 ]รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 22-07-2557 ]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
 [ 22-07-2557 ]โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ปีงบ2557
 [ 22-07-2557 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ปีงบ2557
 [ 22-07-2557 ]การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย 
 [ 22-07-2557 ]ให้ อปท.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับครู ผดด.
 [ 22-07-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 22-07-2557 ]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
 [ 22-07-2557 ]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
 [ 21-07-2557 ]รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนมิถุนายน 2557
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป