สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 ช่องทางการติดต่อ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 21-08-2557 ]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
 [ 21-08-2557 ]ประการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
 [ 21-08-2557 ]ขอเชิญประชุม
 [ 20-08-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20-08-2557 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20-08-2557 ]ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1 
 [ 20-08-2557 ]ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1 
 [ 19-08-2557 ]ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่3/2557
 [ 19-08-2557 ]ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่3/2557
 [ 19-08-2557 ]การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 18-08-2557 ]ยกเลิกการจัดทำงบประมาณพ.ศ 2558 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ)และเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) 
 [ 18-08-2557 ]ยกเลิกการจัดทำงบประมาณพ.ศ 2558 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ)และเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) 
 [ 18-08-2557 ]แจ้ง อปท.ที่รายงาน จ.18 ไม่ครบ และอปท.ที่ยังไม่ส่ง จ.18/ครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตามบัญชีราชชื่อที่แนบ) 
 [ 18-08-2557 ]ขอให้รายงานเงินเดือน ครู ผดด. แบบจ.18 
 [ 18-08-2557 ]แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 [ 15-08-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 15-08-2557 ]การประชาสัมพันธ์คัดเลือก"ผู้หญิงเก่ง 2558"และ"องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558"
 [ 15-08-2557 ]การประชาสัมพันธ์คัดเลือก"ผู้หญิงเก่ง 2558"และ"องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558"
 [ 15-08-2557 ]การประชาสัมพันธ์คัดเลือก"ผู้หญิงเก่ง 2558"และ"องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558"
 [ 15-08-2557 ]ทวงเงินเดือน จ.18
 [ 15-08-2557 ]การส่งเอกสารประกอบการส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนบญชีถือจ่ายข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบ 2555
 [ 15-08-2557 ]แจ้งให้ อปท.รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน
 [ 14-08-2557 ]บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 [ 14-08-2557 ]มติที่ประชุมกรรมการพนกงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์
 [ 14-08-2557 ]การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2557 
 [ 14-08-2557 ]การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2557
 [ 14-08-2557 ]การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2557
 [ 14-08-2557 ]แบบรายงาน จ.18
 [ 14-08-2557 ]โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี2557
 [ 14-08-2557 ]โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี2557
 [ 14-08-2557 ]รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต 
 [ 14-08-2557 ]รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต 
 [ 14-08-2557 ]ขอให้ อปท.จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 [ 13-08-2557 ]ขอเชิญประชุม 
 [ 13-08-2557 ]ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me more โดยสำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 [ 13-08-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-08-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-08-2557 ]แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 [ 08-08-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-LASS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 08-08-2557 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมในคำตอบ 
 [ 08-08-2557 ]การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ 
 [ 08-08-2557 ]การนำเงินส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 08-08-2557 ]การนำเงินส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 08-08-2557 ]การโอนเงินภาษีสุรา และสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฏาคม 2557
 [ 08-08-2557 ]การโอนเงินภาษีสุรา และสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฏาคม 2557
 [ 08-08-2557 ]โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดิอน สิงหาคม 2557 
 [ 08-08-2557 ]โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดิอน สิงหาคม 2557 
 [ 08-08-2557 ]ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
 [ 08-08-2557 ]การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 08-08-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS) 
 [ 08-08-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1 ใน 9)ประจำเดือนกรกฏาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท
 [ 08-08-2557 ]การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 
 [ 08-08-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัยญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1 ใน 9)ประจำเดือนกรกฏาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 07-08-2557 ]การติดตามการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS
 [ 07-08-2557 ]การจำหน่ายฉลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี2557
 [ 07-08-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 [ 07-08-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 [ 07-08-2557 ]ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 [ 07-08-2557 ]ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 [ 07-08-2557 ]ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 [ 07-08-2557 ]การบันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน(เพิ่มเติม) 
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป