สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 ช่องทางการติดต่อ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 19-12-2557 ]การเลือกข้าราชพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 19-12-2557 ]การจัดกิจกรรมมหกรรมคอนเสิร์ต "เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป"
 [ 19-12-2557 ]โครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 [ 19-12-2557 ]การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 [ 18-12-2557 ]การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคาร
 [ 18-12-2557 ]โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 [ 18-12-2557 ]การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งการยด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรันต์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๑๕๕๘
 [ 18-12-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 17-12-2557 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หนังสือ "ข้าราชการยุคใหม่หัวใจสีขาว"
 [ 17-12-2557 ]การแจกจ่ายบัตรสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีฯ 2558
 [ 17-12-2557 ]การรับคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่9
 [ 17-12-2557 ]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship program หรือUIS)ประจำปี 2558
 [ 17-12-2557 ]กำหนดการให้ผู้เวี่ยงชาญดำเนินการศึกษา/วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะ/รายงานผลการศึกษาในบทบาทอำนาจหน้าที่และลักษณะงานของผู้เชี่ยวชาญ
 [ 17-12-2557 ]การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากครบวาระ
 [ 17-12-2557 ]ขอความร่วมมือประสาน อปท.ที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (คุณมะลิ ถือกล้า) ภายในวันที่ 18 ธ.ค.57
 [ 16-12-2557 ]การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง 
 [ 16-12-2557 ]การจัดตังฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด
 [ 16-12-2557 ]หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ ๘
 [ 16-12-2557 ]หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเสื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ (กรณีเกษียณอายุราชการ)
 [ 16-12-2557 ]การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ ๘ เป็นระดับ ๙
 [ 16-12-2557 ]หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานรองผู้อำนวยการชำนาญการ
 [ 16-12-2557 ]แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล
 [ 16-12-2557 ]ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ 
 [ 16-12-2557 ]การพิจารณาผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗ 
 [ 16-12-2557 ]ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.
 [ 16-12-2557 ]ติดตามการบันทึกข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 
 [ 15-12-2557 ]การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบบัญชี เป็น ระบบแท่ง 
 [ 15-12-2557 ]การประชุมพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสายงานบริหารให้มีระดับสูงขึ้น 
 [ 11-12-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 [ 11-12-2557 ]การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 
 [ 11-12-2557 ]ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญโดยใช้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
 [ 11-12-2557 ]รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง
 [ 11-12-2557 ]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 [ 09-12-2557 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๕๗[[เอกสารแนบ]]
 [ 09-12-2557 ]การจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อนของ อปท.
 [ 09-12-2557 ]การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
 [ 09-12-2557 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
 [ 09-12-2557 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๕๘ 
 [ 09-12-2557 ]สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
 [ 09-12-2557 ]ขอให้ อปท.จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลรายงานให้จังหวัด โดยจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(คุณมะลิ ถือกล้า) ภายในวันที่ 11ธ.ค.57
 [ 08-12-2557 ]ถึง อบจ.สร , ทต.สร สถอ.ทุกอำเภอ 
 [ 08-12-2557 ]พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
 [ 08-12-2557 ]สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
 [ 04-12-2557 ]การดำเนินกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 
 [ 03-12-2557 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 [ 03-12-2557 ]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 [ 02-12-2557 ]แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไข)
 [ 02-12-2557 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 [ 01-12-2557 ]เรียนท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ 
 [ 01-12-2557 ]การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
 [ 01-12-2557 ]การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
 [ 28-11-2557 ]ขอเชิญประชุม
 [ 28-11-2557 ]หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพพ.ศ.2552
 [ 28-11-2557 ]การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) 
 [ 28-11-2557 ]การแต่งกายของราชการและพนักงานราชการ
 [ 28-11-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท พ.ศ. 2542 งวดที่ 11 ปี งปม. 2557
 [ 28-11-2557 ]แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์(ก.ท.จ.)เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
 [ 27-11-2557 ]การขึ้่นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 27-11-2557 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 27-11-2557 ]สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน
 [ 27-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป