สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 ช่องทางการติดต่อ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 21-11-2557 ]ขอให้แก้ไขเอกสาร จัดส่งเอกสาร ในการขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ (ควบต้น ควบสูง) 
 [ 21-11-2557 ]ขอให้แก้ไขเอกสาร จัดส่งเพิ่มเติม การขอความเห็นชอบเลื่อนระดับที่สูงของพนักงานส่วนตำบล 
 [ 20-11-2557 ]การจัดสรรงบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการงวดที่๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๕๗)ฉบับแก้ไข 
 [ 20-11-2557 ]ถึงท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
 [ 20-11-2557 ]การจ้างและการให้พนักงานจ้างของ อบต.พ้นจากตำแหน่งตามมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 31 ต.ค. 2557 
 [ 19-11-2557 ]ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
 [ 19-11-2557 ]การสำรวจขเ้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 [ 19-11-2557 ]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนทีี่ 2/2557
 [ 19-11-2557 ]โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558
 [ 19-11-2557 ]ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวน สืบสวน สอดส่องดูแล เพื่อป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท. 
 [ 19-11-2557 ]การป้องกันการทุริตในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กของ อปท. 
 [ 19-11-2557 ]โครงการเมืองสวย น้ำใส ใส่ใจชุมชน คนสุรินทร์มีสุข 
 [ 18-11-2557 ]ร่วมรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้"
 [ 18-11-2557 ]ขอเชิญประชุม
 [ 18-11-2557 ]ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อบต.ได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ พ.ศ. 2557
 [ 18-11-2557 ]ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ พ.ศ. 2557
 [ 17-11-2557 ]ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ เนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2557
 [ 17-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
 [ 17-11-2557 ]ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
 [ 17-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 [ 17-11-2557 ]แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
 [ 17-11-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 [ 17-11-2557 ]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 17-11-2557 ]ตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 17-11-2557 ]การตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำ 2557 ซึ่งขาดคุณสมบัติในการเสนอขอฯ 
 [ 17-11-2557 ]การดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 
 [ 17-11-2557 ]การดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 
 [ 17-11-2557 ]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 
 [ 17-11-2557 ]การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย
 [ 17-11-2557 ]มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
 [ 17-11-2557 ]การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558
 [ 17-11-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 14-11-2557 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
 [ 14-11-2557 ]โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 [ 14-11-2557 ]การโอนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีที่จัดเก็บครบคู่ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-11-2557 ]การคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ 
 [ 13-11-2557 ]การคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ 
 [ 13-11-2557 ]การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ท้องถิน อ.กาบเชิง ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศรีณรงค์) 
 [ 13-11-2557 ]การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
 [ 12-11-2557 ]การประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาล จ.สุรินทร์และอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ 
 [ 12-11-2557 ]การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน (สำหรับสำเนาหนังสือ สถ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ให้ดาวน์โหลดในเว็บ สถ. หน้า "หนังสือสั่งการ 
 [ 11-11-2557 ]การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
 [ 11-11-2557 ]ขอส่งรายชื่ออปท.ที่ผ่านการฝึกอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 และ LTAX GIS) ประจำปี งปม.2553-2557
 [ 11-11-2557 ]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี งปม. 2558 
 [ 11-11-2557 ]ให้ อปท.ที่มีรายชื่อ ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินและการขยายเวลาเบิกจ่าย 
 [ 11-11-2557 ]ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอ อปท. 
 [ 10-11-2557 ]การเตรียมจ่ายเงินเบี่้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิฯ ปี งปม.2558
 [ 07-11-2557 ]การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน อปท.เล่นการพนันหรือเสพสุรา
 [ 07-11-2557 ]การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.พัสดุ 2 ของ อบต.
 [ 07-11-2557 ]การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.พัสดุ 2 ของเทศบาล
 [ 07-11-2557 ]สำรวจความต้องการงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ ประจำปี งปม. 2559
 [ 07-11-2557 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อำเภอ)
 [ 07-11-2557 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 07-11-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557(อำเภอทุกแห่ง)
 [ 07-11-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557(เทศบาลเมืองสุรินทร์)
 [ 07-11-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557(อบจ.สุรินทร์)
 [ 07-11-2557 ]แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุรินทร์
 [ 07-11-2557 ]หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 [ 06-11-2557 ]คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 [ 05-11-2557 ]กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559
 [ 05-11-2557 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป