สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 ช่องทางการติดต่อ
 
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 02-09-2557 ]โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 02-09-2557 ]โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 02-09-2557 ]ผลการประเมินการดำเนนงานของผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสื ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2556
 [ 02-09-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหระบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 02-09-2557 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 02-09-2557 ]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งว่าง
 [ 02-09-2557 ]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งว่าง
 [ 02-09-2557 ]แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 02-09-2557 ]แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
 [ 02-09-2557 ]แก้ไขประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการ การอุธรณ์ และร้องทุกข์(แก้ไขเพิ่มเติมที่ 5 พ.ศ 2557)
 [ 02-09-2557 ]แก้ไขประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการ การอุธรณ์ และร้องทุกข์(แก้ไขเพิ่มเติมที่ 5 พ.ศ 2557)
 [ 01-09-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ.2552งวดที่8 ปีงบ2557
 [ 01-09-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ.2552งวดที่8 ปีงบ2557
 [ 01-09-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ.2552งวดที่8 ปีงบ2557
 [ 01-09-2557 ]การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 [ 01-09-2557 ]แจ้ง มติ กทจ.สร. ครั้งที่8/2557 ลว.25 ส.ค.57 (ล่าสุด)
 [ 29-08-2557 ]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 [ 29-08-2557 ]การติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ อสม.เชิงรุกประจำปีงบประมาณ2557
 [ 29-08-2557 ]ขอความร่วมมือประชาสมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ
 [ 29-08-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 29-08-2557 ]การชะลอการแต่งต้งโอนย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 [ 29-08-2557 ]มติ ก.อบต. ครั้งที่8/2557
 [ 29-08-2557 ]ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่104/2557 
 [ 29-08-2557 ]การใช้ประโยชน์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ 
 [ 29-08-2557 ]การใช้ประโยชน์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ
 [ 29-08-2557 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 [ 29-08-2557 ]ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารบุคคลทางการศึกษท้องถิ่น ปีงบ2557
 [ 29-08-2557 ]ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารบุคคลทางการศึกษท้องถิ่น ปีงบ2557
 [ 29-08-2557 ]โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 
 [ 29-08-2557 ]การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 [ 28-08-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 28-08-2557 ]การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล 
 [ 28-08-2557 ]มติ กทจ.สร.ครั้งที่8/2557 ลว.25 ส.ค.2557
 [ 28-08-2557 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมิถุนายน 2557
 [ 28-08-2557 ]การสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
 [ 28-08-2557 ]การประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบ2 ปีงบ2557
 [ 28-08-2557 ]พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายผาสุก แย้มศรี บิดาของ นายคงกฤช แย้มศรี ท้องถิ่นอำเภอจอมพระ
 [ 26-08-2557 ]พิธีฌาปนกิจศพ นายก้องเกียรติ ศิริมาก 
 [ 26-08-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 26-08-2557 ]การรับรองลำไยปลายทางนอกแหล่งผลิตตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2557
 [ 25-08-2557 ]การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 [ 25-08-2557 ]การกระจายผลผลิตด้านการเกษตร(ลำไย)ไปสู่ผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ 
 [ 25-08-2557 ]การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ 
 [ 25-08-2557 ]แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฏีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521
 [ 25-08-2557 ]บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์(เพิ่มเติม)
 [ 25-08-2557 ]ขอเชิญประชุมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสุรินทร์
 [ 25-08-2557 ]แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 [ 25-08-2557 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน
 [ 25-08-2557 ]รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 22-08-2557 ]ขอความร่วมมือรายงานรายชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานรับแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 
 [ 22-08-2557 ]เร่งรัดให้ อปท.เป้าหมายกรอกข้อมูลในแบบประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้วยวิธีสหกรณ์ 
 [ 21-08-2557 ]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
 [ 21-08-2557 ]ประการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
 [ 21-08-2557 ]ขอเชิญประชุม
 [ 20-08-2557 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20-08-2557 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20-08-2557 ]ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1 
 [ 20-08-2557 ]ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1 
 [ 19-08-2557 ]ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่3/2557
 [ 19-08-2557 ]ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่3/2557
 [ 19-08-2557 ]การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 2
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป